Neden Yapı Denetim ?

Türkiye yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Meydana gelen depremler, büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Buna rağmen, "yapı denetimi" konusunda bugüne kadar gereken hassasiyet gösterilmemiştir. 29 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4708 sayılı kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, sanat ve sağlık kurallarına, standartlarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzeltmektir. Bu kanun 3194 sayılı imar kanunun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.

Yaşama hakkı kutsaldır. Bu hakkı korumak devletin güvencesindedir. Bu nedenle devlet, insanının canını ve malını korumak amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığını, Belediyeleri, Valilikleri kanunun uygulanmasında yetkili kılmıştır. Bu kurumlar sadece inşaatları denetlemekle yükümlü değildir, aynı zamanda binaların yerleşim planını, ışık alma yüzeyini ve yönünü belirlemede, inşaatın yapım süresinde bitirilip bitirilmeyeceğinin denetlenmesinde vatandaşının haklarını koruma bilinciyle, sorumluluğunu üstlenmiştir. Esen Yapı Denetim Limited Şirketi olarak bizler de bu sorumluluk ve bilinçle görevimizi sürdürmekteyiz.